สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ แหล่งรวมพันธุ์ไม้

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ สวนสาธารณะในเขตจตุจักร มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จุดเด่นของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ คือ  เป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่จัดสร้างให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ หรือ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ นอกจากอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้รวบรวมมาปลูกไว้ในสวนมากกว่า 2,000 ชนิด 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่หลากหลายจุดพักผ่อนหย่อนใจ

ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีจุดเด่นน่าสนใจที่คนมักจะมาพักผ่อนมากมายหลายจุด ดังนี้

สระน้ำคดเคี้ยว รูปตัว ส และ S ผสานกัน ตั้งอยู่กลางสวน สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยอักษรแรกของพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระปลูกพรรณไม้ให้สีสันตามฤดูกาลคือ สีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ และสีม่วงของดอกอินทนิลน้ำ จุดนี้ถือเป็นไฮไลท์ของ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่

  • สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มให้ศึกษามากมายเรียงรายกันไป เริ่มจากอาคารอำนวยการ ได้แก่ สวนกล้วย มีกล้วยกว่า 70 ชนิด สวนหินมีพรรณไม้พุ่มเด่น คือ ไม้วงศ์เข็ม ลานบัว สวนปาล์ม ลานชบา ลานอโศก ลานลั่นทมหรือลีลาวดี นอกจากนี้ยังมีเรือนไม้พุ่ม ซุ้มไม้เลื้อย เรียงรายอยู่ตามเส้นทางเดิน ที่เด่น ๆ ได้แก่ ย่านดาโอ๊ะ หรือใบไม้สีทอง ไม้หายากซึ่งพบที่นราธิวาส ย่านลิเภา พรรณไม้เลื้อยซึ่งเถาใช้ทำหัตถกรรมจักรสานศิลปาชีพ
  • ลานบัว เป็นลานพักผ่อน ใกล้กับอาคารประชาสัมพันธ์ เป็นสระบัวคอนกรีตขนาดใหญ่และตั้งโอ่งกระถางโบราณ ปลูกบัวไว้หลากหลายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแปลงไม้ประดับในรูปสวนยุโรป
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพและรายชื่อพรรณไม้ที่น่าสนใจในสวน
  • สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พรรณไม้พระนาม พรรณไม้ที่โปรด และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธย เช่น กันภัยมหิดล จำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ามกลางตึกระฟ้าที่รายล้อม

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่   เป็นสวนสาธารณะที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการศึกษาและสืบทอดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มีการปลูกไม้แยกตามวงศ์ โดยสวนแห่งนี้ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ถือเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ามกลางมลพิษในเมืองใหญ่  คลิก ahomewithaheart เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก